Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten c.q. door ons verrichte leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Betapress van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden.

Op uw verzoek worden de Algemene Voorwaarden aan u toegezonden.